Zapytaj o ofertę Zapytaj o ofertę Sprawdź dostępność

Regulamin Pensjonatu Uroczysko Zaborek

OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI I POBYTU W PENSJONACIE UROCZYSKO ZABOREK

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Pensjonatu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Pensjonacie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Pensjonatu “Uroczysko Zaborek”
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, w każdym pokoju, a także na stronie pensjonatu www.zaborek.com.pl

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w momencie rozpoczęcia doby hotelowej. Życzenie przedłużenia pobytu może zostać nieuwzględnione w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 4. Pensjonat zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniejszej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

 §3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w Pensjonacie mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Pensjonatu lub innych osobach przebywających w Pensjonacie.
 5. Pensjonat zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w  wysokości 40% wartości w terminie 5 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 7. W przypadku anulacji rezerwacji pokoju lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Pensjonatu, wpłacony zadatek przepada.
 8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Pensjonat nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową i nie uwzględnia udzielonych upustów.
 9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, wykupionego w ramach pakietu – Gość zobowiązany jest do pokrycia równowartości całego pakietu, bowiem rezygnacja z któregokolwiek elementu zawartego w pakiecie (również nocleg) nie wypływa na zmniejszenie jego ceny.

§4 USŁUGI

 1. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem, oferując pobyty z wyżywieniem ( minimum śniadania i kolacje)
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Pensjonat ma obowiązek zapewnić Gościom:

– warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Pensjonatu

– sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

 1. Dodatkowo na życzenie Gościa, Pensjonat świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

– udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

– udzielanie informacji o lokalnych atrakcjach.

– przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Pensjonacie

 §5 ODZPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12-go roku życia powinny znajdować się na terenie Pensjonatu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Pensjonatu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Pensjonat zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Pensjonat może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Pensjonatu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Pensjonatu.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 5. Pensjonatowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Pensjonatu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
 6. W przypadku powstania w trakcie pobytu gościa znacznych zabrudzeń w jego pokoju, Gość zostanie obciążonymi kosztami za dodatkowe sprzątanie.

 

§6 ODZPOWIEDZIALNOŚĆ Pensjonatu

 1. Pensjonat ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Pensjonat odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu.
 4. Pensjonat zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 5. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu, motocykla, roweru lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nich pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu zlokalizowanym na terenie pensjonatu czy poza jego terenem. Na życzenie Gości obsługa wskaże miejsce w którym można bezpiecznie przechować rowery czy wózki dziecięce.
 6. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za utratę przedmiotów pozostawionych na jego terenie bez nadzoru.

 

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na jego prośbę oraz koszt pod wskazany przez Gościa adres.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Pensjonat przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te zostaną zutylizowane.

 

 §8 CISZA NOCNA

W Pensjonacie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§9 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Pensjonat Uroczysko Zaborek.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem;
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 5. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:
  1. adres e-mail
 6. Dane osobowe użytkowników strony www.zaborek.com.pl nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.
 7.  Użytkownik strony ma prawo do modyfikacji danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.
 8. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 7 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email, kontaktując się na adres admin@zaborek.com.pl
 9. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 11. Pensjonat akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na jego terenie za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Pensjonatu. Za szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada jego właściciel.
 12. W budynkach pensjonatu i jego bezpośrednim otoczeniu, jak również przyległych lasach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 13. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 14. Pensjonat nie przygotowuje dań wegańskich a także z uwagi na brak dietetyka nie podejmuje się przygotowywania posiłków dla osób będących na diecie bezglutenowej, bezlaktozowej i innych tego typu diet.
 15. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Pensjonatu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Pensjonatu. W przypadku Gości nie dostosowujących się do powyższego zalecenia może zostać wezwana ochrona, której kosztami interwencji zostaną obciążone osoby zakłócające porządek.
 16. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwa korzystania.
 17. Z uwagi na zabytkowy charakter pensjonatu a także bliskość terenów leśnych na terenie pensjonatu obowiązuje bezwzględny zakaz samodzielnego rozpalania ognisk i grilli pod groźbą ponoszenia kosztów interwencji straży pożarnej.
 18. Na terenie pensjonatu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania produktów spożywczych i alkoholi nie zakupionych na miejscu.
 19. Każdorazowo opuszczając pokój Gość zobowiązany jest do upewnienia się czy jego pokój jest zamknięty.
 20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach czajników, grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 21. Dzieci korzystające z kompleksu sportowego (kort tenisowy, boiska), placu zabaw (piaskownice, huśtawki, trampolina) oraz domku do zabawy muszą znajdować się pod opieką dorosłych.
 22. W zlokalizowanych na terenie oraz w pobliżu pensjonatu zbiornikach wodnych obowiązuje zakaz kąpieli.